Disclaimer en Privacy Policy

(A) GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EN APPLICATIE EDF LUMINUS1. TOEPASSINGSGEBIED EN CONTACTGEGEVENS

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van:
de websites www.luminus.be, www.luminusbusiness.be  en my.luminusbusiness.be (hierna aangeduid als  “Website”); en de applicaties voor ondermeer het ingeven van meterstanden en eventueel aanpassen van voorschotbedragen van EDF Luminus (hierna aangeduid als “Applicatie”).

Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Websites of Applicatie, wordt u vriendelijk verzocht om deze (A) Gebruiksvoorwaarden, de (B) Privacyverklaring en de (C) Cookieverklaring aandachtig te lezen

Door uw bezoek aan de Websites of Applicatie, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en/of de  Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Websites of Applicatie.

De Websites en Applicatie worden uitgebaat door EDF Luminus NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0471.811.661 (“EDF Luminus”).

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u EDF Luminus contacteren op het volgende adres:

 • EDF Luminus NV (T.a.v. Internet Executive exploitatiezetel Hasselt)
  • Kempische Steenweg 299
  • B-3500
  • info@luminus.be

2. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITES EN APPLICATIE

De Websites en Applicatie verstrekken informatie en laten interactie toe met EDF Luminus over haar producten en diensten en laten toe om uw energiecontract te beheren.

3. AARD VAN DE INFORMATIE

De informatie die op de Websites en Applicatie wordt verstrekt is van algemene aard en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Tenzij anders vermeld, vormt de informatie verstrekt op de Website en Applicatie op geen enkele manier een aanbod van diensten en/of producten.

EDF Luminus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

4. AANSPRAKELIJKHEID

EDF Luminus kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Websites of Applicatie, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is EDF Luminus niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Websites, de Applicatie of de servers van Luminus worden aangevallen door derden.

De inhoud van de Websites en de Applicatie kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. EDF Luminus geeft geen garanties voor de goede werking van de Websites en Applicatie en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Websites of Applicatie.

De Websites of de Applicatie kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door EDF Luminus van de inhoud ervan. EDF Luminus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. EDF Luminus verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

5. ACCOUNTS

Accounts andere dan geregistreerd voor klanten van EDF Luminus en accounts die zijn aangemaakt op geautomatiseerde wijze zijn niet toegestaan.

U mag de Websites of Applicatie niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die zich via uw account voordoen.

EDF Luminus zal gerechtigd zijn om, zonder waarschuwing, uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, in het geval van schriftelijk of verbaal onaangepast of bedreigend gedrag tegenover EDF Luminus medewerkers of in het geval van enig misbruik van de Websites of Applicatie, inclusief misbruik voor reclamedoeleinden.

6. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE KLANTENZONE

EDF Luminus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van de klantenzones via de Applicatie en/of de Websites door middel van het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan enige derde. Wanneer u anderen toch toegang wenst te geven tot de klantenzone van www.luminusbusiness.be (indien toepasselijk), kan u hiervoor uw Key Accountmanager contacteren. De toegang tot en het gebruik van de klantenzone door de door u aangevraagde gebruikers valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van EDF Luminus.

Indien u op een bepaald moment toegang zou hebben tot gegevens waarvan u vermoedt dat ze niet binnen uw gebruikersrechten horen, vragen wij u om dit onmiddellijk te melden aan EDF Luminus via de contact link. EDF Luminus zal alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke problemen met de hoogst mogelijke dringendheid te behandelen.

U gaat ermee akkoord om enkel van de klantenzone gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht of met de specifiek op u van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat u ermee akkoord om op de klantenzone geen gebruik te maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de klantenzone of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze Gebruikersvoorwaarden. U mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op de klantenzone die niet voor u bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining”, of door enige andere techniek. Verder gaat u akkoord om de eventuele kwetsbaarheid van de klantenzone niet te testen of beproeven. U gaat ermee akkoord om geen acties te ondernemen die een disproportioneel grote load op de klantenzone, het netwerk of de systemen van EDF Luminus veroorzaken teneinde een “Denial of Service” of een gelijkaardige aanval uit te lokken. U mag bovendien geen gebruik maken van enige technologie die de goede werking van de klantenzone in gevaar kan brengen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Websites of Applicatie een deel daarvan, d.i. met inbegrip van – doch niet beperkt tot – de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van EDF Luminus.

8. WIJZIGINGEN

EDF Luminus behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 31 december 2013.

Nieuwe functionaliteiten van de Websites of Applicatie, die via updates worden beschikbaar gemaakt, worden automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

(B) PRIVACYVERKLARING

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van (huidige, toekomstige of voormalige) klanten van EDF Luminus NV, al dan niet via de Websites en/of Applicaties.

EDF Luminus NV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0471.811.661 (“EDF Luminus”).

Voor de toepassing van de deze Privacyverklaring betekent de verwijzing naar “Websites” : de websites uitgebaat door EDF Luminus, waaronder ondermeer www.luminus.be, www.luminusbusiness.be  en my.luminusbusiness.be, en de verwijzing naar “Applicaties”: de mobiele applicaties uitgebaat door EDF Luminus, waaronder ondermeer de applicatie voor het ingeven van meterstanden en eventueel aanpassen van voorschotbedragen van EDF Luminus.

EDF Luminus draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt (al dan niet via de Websites en Applicaties) onder de verantwoordelijkheid van EDF Luminus en desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden.

Door uw persoonsgegevens mee te delen (via de Websites, Applicaties of op een andere wijze), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder EDF Luminus persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en doorgeeft.

Indien u persoonsgegevens van andere personen meedeelt aan EDF Luminus, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Websites of Applicaties en om geen persoonsgegevens mee te delen aan EDF Luminus.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u onder punt (C) Cookieverklaring. De voorwaarden voor gebruik van de Websites en Applicaties vindt u onder punt (A) Gebruiksvoorwaarden.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie – Bij ieder bezoek aan de Websites of gebruik van de Applicaties kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Websites of uw gebruik van de Applicaties, de websites van waaruit u naar de Websites wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Websites en in het bijzonder de pagina’s die u op de Websites bezoekt.Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Websites en de Applicaties te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie – Wanneer u op of via de Websites of Applicaties gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals (i) een vergelijking van energieprijzen vragen, (ii) een aanvraag doen van een EDF Luminus energiecontract als klant, (iii) een account aanmaken op de Websites of Applicaties, (iv) uw energieconsumptie of uw facturatie raadplegen, (v) EDF Luminus contacteren, (vi) deelnemen aan een wedstrijd, (vii) uw instellingen in de klantenzone wijzigen, (viii) een elektronische domiciliëring aanvragen, of (ix) akkoord gaan met het ontvangen van periodieke mededelingen van EDF Luminus, worden bovendien bijkomende persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld.

EDF Luminus kan dergelijke (bijkomende) persoonsgegevens ook verzamelen  op andere wijzen dan via de Websites of de Applicaties (bv. via papieren inschrijvingsformulieren, via e-mail, fax, enz.).

De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld kunnen bijvoorbeeld volgende gegevens omvatten: uw  naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht, energieconsumptie, rekeningnummer, klantenhistoriek en gezinssamenstelling. In het kader van klantenbeheer en dossieropvolging kan EDF Luminus, teneinde u sneller en efficiënter te kunnen helpen, ook uw locatie verwerken evenals verbruiksgegevens en metergegevens onder meer via smart metering toepassingen. Door het verschaffen van uw persoonsgegevens aan EDF Luminus of door het gebruik van de Websites of de Applicaties gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de voormelde gegevens.

Dergelijke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt respectievelijk:

(i) om uw aanvraag voor een energiecontract bij EDF Luminus te kunnen bevestigen, voor de aanmaak, aanvaarding en opvolging van uw klantendossier, om u eventueel nadere informatie omtrent de producten of diensten te verstrekken, om u de gevraagde producten of diensten te verstrekken en op te volgen, voor algemeen klantenbeheer, voor de dienst naverkoop en voor de invordering;

(ii) om statistische informatie te verzamelen en trend analyses op te (laten) stellen voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden;

(iii) om een profiel van klanten op te stellen (profilering), klantengegevens te centraliseren en te combineren en te verrijken met relevante gegevens om klanten op een efficiënte en zo gepersonaliseerd mogelijke manier te kunnen bijstaan;

(iv) voor het bijhouden van de boekhouding, de bestrijding van fraude, misdrijven en inbreuken en het beheer van de betwistingen en eventuele juridische procedures;

(v) voor het verwerken van en/of de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van schuldvorderingen aan een derde;

(vi) om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;

(vii) om u te laten deelnemen aan een wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;

(viii) om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

Diensten van derden – EDF Luminus doet soms een beroep op derde-dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens enkel conform de instructies van EDF Luminus.

2.2 Doorgifte aan derden

EDF Luminus kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden:

(i) aan verbonden ondernemingen van EDF Luminus of aan externe derde ondernemingen en commerciële partners van EDF Luminus voor promotionele doeleinden (m.i.v. direct marketing) en de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van deze verbonden ondernemingen of van deze externe derde ondernemingen en commerciële partners van EDF Luminus;

(ii) aan externe derde ondernemingen, partners van EDF Luminus, in het kader van de door EDF Luminus gevraagde dienstverlening door deze derde onderneming;

(iii) aan derden aan wie EDF Luminus schuldvorderingen, die zij heeft op klanten, overdraagt (met inbegrip van cessionarissen conform het toepasselijk wettelijk kader);

(iv) aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

Deze derden handelen als “verantwoordelijken voor de verwerking” bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst EDF  Luminus dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.2.3 Doorgifte naar het buitenland

Door uw persoonsgegevens mee te delen (via de Websites, de Applicaties of op een andere wijze) aan EDF Luminus , erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens. Deze doorgifte kan onder meer gebeuren in het kader van geautomatiseerde verwerking van computerbestanden in datacenters in het buitenland.

3. RECHTEN VAN TOEGANG, AANPASSING EN VERBETERING

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u een recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. Om van dit recht gebruik te maken richt u een gedagtekend en ondertekend verzoek aan EDF Luminus op onderstaand adres. Indien u over een account op de Websites of de Applicaties beschikt, heeft u de mogelijkheid om zelf sommige van uw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van EDF Luminus geen e-mails meer te ontvangen.

U kan zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van EDF Luminus op de hierna vermelde contactgegevens.

4. CONTACTGEGEVENS

EDF Luminus is verantwoordelijk voor de verwerking van de in deze Privacyverklaring vermelde persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan EDF Luminus contacteren op het volgende adres:

 • EDF Luminus NV (T.a.v. Internet Executive exploitatiezetel Hasselt)
  • Kempische Steenweg 299
  • B-3500
  • info@luminus.be

EDF Luminus behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 31 december 2013.(C) COOKIEVERKLARING

Deze Cookieverklaring is van toepassing op de websites www.luminus.be, www.luminusbusiness.be en my.luminusbusiness.be (hierna aangeduid als “Website”).

De Websites worden uitgebaat door EDF Luminus NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0471.811.661 (“EDF Luminus”).

Deze Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt in de Websites. Door uw bezoek aan, of het gebruik van de Websites, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals in deze Cookieverklaring beschreven. Indien u niet kan akkoord gaan met deze Cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Websites stop te zetten.

Het gebruik van cookies door EDF Luminus kadert binnen het algemene beleid van EDF Luminus met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover vindt u onder punt (B) Privacyverklaring.

De voorwaarden voor het gebruik van de Websites vindt u onder punt (A) Gebruiksvoorwaarden.

1. WAT ZIJN COOKIES?

“Cookies” zijn  kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie). Cookies laten toe het gebruik van een Website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITES VAN EDF LUMINUS

De Websites van EDF Luminus gebruiken verschillende soorten cookies:

2.1 Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Websites of om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw gebruikersnaam wenst in te loggen op de klantenzone via de Websites zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Websites niet of niet optimaal werken.

2.2 Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Websites vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.

2.3 Performantiecookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Websites gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Websites te analyseren en te optimaliseren.

2.4 Reclamecookies

Wanneer u de Websites bezoekt gebruikt, kunnen er op uw computer of toestel cookies geïnstalleerd en gelezen worden door derde partijen zoals affiliates en adverteerders met wie EDF Luminus samenwerkt voor de reclame op de Websites. Dit zijn reclamecookies. Deze worden met name gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, om het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken of om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten.

3. BEHEER VAN COOKIES

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te verwijderen: www.allaboutcookies.org.

4. WIJZIGINGEN

EDF Luminus behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 31 december 2013.

Calculez le prix pour...


Prijs berekenen voor...